TJ Miroslav, z.s. - Oddíl národní házené

REGISTRAČNÍ ŘÁD SNH

 

Článek 1

1. Registrační řád SNH stanoví podmínky nabývání a pozbývání registrace a přímého členství v SNH.

 2. Žádosti o nabytí či pozbytí členství v SNH projednává matriční úsek sportovně technické komise (dále jen „MÚ STK“) a zároveň o nich rozhoduje.

 

Článek 2

1. Každý člen SNH musí být registrován dle tohoto řádu. Členstvím vyjadřuje souhlas se Stanovami SNH. Členství se prokazuje členským (registračním) průkazem SNH, který je majetkem SNH.

2. Členství v SNH je dvojího typu:

a) oddílové členství (člen SNH má oddílovou příslušnost, a to pouze jedinou),

b) přímé členství (člen SNH nemá oddílovou příslušnost).

3. Hráč nebo hráčka musí mít oddílovou příslušnost a v členském (registračním) průkazu SNH registrační číslo se vztahem k čl. 10.3 RŘ NH.

 

Článek 3

Podkladem pro vystavení členského (registračního) průkazu SNH jsou tyto náležitosti:

a) vyplněná přihláška k registraci (1 x),

b) aktuální fotografie žadatele (formát 3,5x4,5 cm).

 

Článek 4

1. Přihlášku k registraci může podat žadatel prostřednictvím oddílu, jehož je členem nebo přímo na sekretariát SNH při žádosti o přímé členství na tiskopise „Přihláška k registraci do Svazu národní házené“. Tiskopis přihlášky vyplní ve všech rubrikách podle předtisku (hůlkovým písmem nebo strojem) a vlastnoručně podepíše. Za řádné vyplnění a za pravdivost uvedených údajů odpovídá žadatel. Je-li žadatel mladší 18 let, musí podepsat přihlášku i jeho zákonný zástupce.

2. Podklady pro vystavení členského (registračního) průkazu SNH (viz čl. 3.1) zašle oddíl či žadatel na adresu sekretariátu SNH.

 

Článek 5

1. MÚ STK prověří podklady pro registraci a jsou-li splněny všechny podmínky stanovené tímto řádem, žadatele zaregistruje. 

2. Zjistí-li MÚ STK, že nejsou splněny všechny podmínky, vrátí podklady pro registraci zpět žadateli s upozorněním, kde byly zjištěny nedostatky.

3. Okamžikem provedení registrace nabývá žadatel členství v SNH.

 

Článek 6

1. Výměna členského (registračního) průkazu SNH se provádí:

a) při změně hráčské příslušnosti (viz čl. 1, bod 3 PŘ SNH),

b) při přechodu do vyšší věkové kategorie (viz SŘ SNH),

c) při změně příjmení,

d) při skončení platnosti průkazu.

 

2. O výměnu průkazu žádá oddíl nebo přímý člen obdobným způsobem jako o registraci (Čl. 3.1) a uvede důvod.

 

Článek 7

1. Jestliže dojde ke ztrátě, k závažnému poškození nebo ke zničení členského (registračního) průkazu SNH, požádá oddíl nebo přímý člen o vydání duplikátu obdobně jako
u registrace (čl. 3.1) a přiloží doklad o zaplacení stanoveného poplatku (viz přílohu FŘ SNH).

2. K vydání duplikátu je oprávněn pouze MÚ STK. Na průkazu musí být vyznačeno, že se jedná o duplikát.

 

Článek 8

1. Členský (registrační) průkaz SNH pozbývá platnosti:

 • vydáním duplikátu
 • zánikem členství v oddíle
 • při zániku oddílu, za který byl člen registrován
 • uplynutím jakéhokoliv termínu platnosti uvedeného na průkazu
 • zánikem přímého členství v SNH
 • rozhodnutím VV SNH
 • pokud je fotografie výrazně odlišná od fotografie na průkazu vydaném orgánem státní správy

2. Oddíl je povinen požádat o zrušení členství (registračního průkazu) člena dle čl. 8/1.
b) nebo c) a dle čl. 9/1.d) nebo v případě, kdy daný člen není evidován v příslušné územní
evidenci střešní organizace po dobu delší než 12 měsíců.

3. SNH je povinen požádat o zrušení členství (registračního průkazu) přímého
člena dle čl. 8/1.e) nebo f) a dle čl. 9/1.d).

4. Neplatný členský (registrační) průkaz SNH je oddíl nebo přímý člen povinen zaslat nejpozději do 30 dnů po skončení jeho platnosti sekretariátu SNH.

 

Článek 9

1. O zrušení registrace rozhoduje MÚ STK na základě:

 • písemného rozhodnutí oddílu o zániku členství v oddíle
 • oznámení o zrušení oddílu, popř. sloučení oddílů
 • rozhodnutí VV SNH o zrušení přímého členství
 • písemného oznámení člena, pokud doloží jeho odeslání oddílu, prostřednictvím kterého byl členem SNH

2. Členství (registrace) je zrušeno dnem rozhodnutí MÚ STK.

3. Členské (registrační) průkazy SNH, u kterých byla zrušena registrace, eviduje MÚ STK po dobu tří let od zrušení registrace.

 

Článek 10

1. Obnovit registraci může člen kdykoliv pouze v oddíle, ve kterém byl registrován před zrušením registrace.

2. Při zániku oddílu mohou členové požádat o novou registraci do kteréhokoliv oddílu SNH.

3. Za jiný oddíl může být hráč nebo hráčka registrován(a) až po uplynutí dvou let od zrušení registrace (karenční lhůta).  

 

Článek 11

Poplatky za vystavení či výměnu průkazů a způsob jejich úhrady řeší Finanční řád SNH a jeho přílohy.

 

Článek 12

1. Výklad tohoto Registračního řádu náleží pouze VV SNH.

2. Dnem 14.7. 2014 se zrušuje Registrační řád národní házené ze dne 15. 7. 2010 včetně všech dodatků.

3. Tento Registrační řád národní házené byl schválen VV SNH dne 29. 5. 2014 a nabývá platnosti dnem 15. 7. 2014.

 

 

 

© 2018 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode