TJ Miroslav, z.s. - Oddíl národní házené

Soutěžní řád

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

Soutěžní řád (dále jen „SŘ“) je sportovně-technickým předpisem pro vypisování, pořádání a řízení všech druhů soutěží a utkání v národní házené na celém území ČR.

Článek 2

 

Ustanovení tohoto SŘ jsou platná a závazná pro všechny registrované členy oddílů národní házené, sportovce, činovníky i orgány národní házené.

 Článek 3

 

Změny nebo doplňky tohoto SŘ vstupují v platnost dnem, který stanoví VV SNH. Tyto změny a doplňky musí být zveřejněny dva měsíce před dnem, kdy nabývají platnosti. Budou zveřejňovány obvyklým způsobem (internetové stránky SNH, e-mailová pošta).

Článek 4

Odborné komise schválené VV SNH, oblastní soutěžní komise, krajské soutěžní komise a jejich odborné úseky pracují v duchu tohoto SŘ.

Článek 5

 

Ekonomickou účast oddílů, klubů, kroužků v soutěžích řeší Finanční řád SNH.

Článek 6

Pokud je uváděn v textu tohoto SŘ termín „oddíl“, myslí se tím i klub, kroužek.

Článek 7

Pokud je uváděn v textu tohoto SŘ termín „hráč, sportovec, činovník, trenér, rozhodčí, funkcionář“, rozumí se tím i „hráčka, sportovkyně, činovnice, trenérka, rozhodčí, funkcionářka“.

Článek 8

Pokud je v textu uvedeno „příslušný orgán či řídicí orgán“, je nutno ve významu vidět pravomoc VV SNH a jeho odborných komisí či jejich úseků, oblastní soutěžní komise, krajské soutěžní komise a jejich odborných úseků (viz Organizační řád SNH).

Krátkodobé soutěže jsou řízeny dle ustanovení příslušných propozic dané soutěže.

 

 SOUTĚŽE
 

 Článek 9

1. V národní házené se konají soutěže nebo utkání:

 • mistrovská

 • přebornická

 • kvalifikační (barážová)

 • pohárová

 • turnajová

 • přátelská

 • náborová

 • výběrová

 • reprezentační

Soutěže pod body a)–c) se nehrají v halách

 

2. Soutěže pod bodem 1.a) a b) se hrají jako dlouhodobé.

Za dlouhodobou soutěž je považována soutěž hraná v podzimní i jarní části příslušného soutěžního ročníku za účasti minimálně tří družstev ze dvou oddílů. Hodnocení může být propozicemi dané soutěže upraveno jinak než-li je uvedeno v následných čl. 62 a 64.

Druhá polovina dlouhodobé soutěže začíná prvním utkáním této části a teprve v tomto okamžiku končí první polovina.

Článek 10

 

Soutěže pořádané oddíly, kluby, kroužky registrovanými v SNH jsou zveřejňovány v případě jejich dodání ve Sportovním kalendáři příslušného řídicího orgánu SNH.

Článek 11

Termíny akcí vyhlášené vyšším svazovým orgánem jsou závazné pro všechny orgány nižších stupňů.

 

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ DOKUMENTY  SOUTĚŽÍ

 

Článek 12

K řízení soutěží na všech stupních jsou stanoveny základní organizační normy uvedené  v Organizačním řádu SNH, čl. 3.1.2.

Článek 13

K řízení soutěží na jednotlivých stupních jsou vydávány příslušnými řídicími orgány SNH tyto dokumenty:

 • propozice soutěže
 • rozpis soutěže
 • zpravodaj

Článek 14

Propozice soutěže stanoví přesné podmínky, za kterých bude soutěž hrána.

Propozice mistrovských a přebornických soutěží musí být vydány nejpozději 6 týdnů před zahájením soutěže a musí být předloženy ke schválení příslušnému vyššímu řídicímu orgánu.

Propozice ostatních soutěží musí být vydány nejpozději 3 týdny před zahájením soutěže.

Článek 15

Řídicímu orgánu SNH náleží také:

 • zařazování družstev do soutěží,
 • provádění losování soutěží,
 • určování začátku utkání,
 • doplňování soupisek,
 • schvalování výsledku utkání,
 • schvalování konečných výsledků soutěží,
 • stanovení hracích termínů nebo jejich případných změn,
 • v zájmu regulérnosti soutěže nařídit sehrání utkání dle jeho pokynů,
 • delegovat k utkání rozhodčího, popř. dvojici rozhodčích, či delegáta utkání.

ČLÁNEK 16

Povinnost pořadatele jakékoliv soutěže v národní házené je podat zprávu o jejím průběhu a pořádání, včetně technických výsledků příslušnému orgánu SNH. Pořádající oddíl hlásí výsledky utkání dle propozic příslušné soutěže. Při nesplnění této povinnosti bude uložena pořádková pokuta příslušnou řídicí komisí SNH.

Článek 17

Zprávu o průběhu mistrovských nebo přebornických soutěží jsou pořádající soutěžní komise SNH povinny průběžně podávat vyššímu orgánu SNH, nebo dle jeho pokynů.

Článek 18

Oddíly, jejichž družstva startují v mistrovských nebo přebornických soutěžích, jsou povinnypo jejich ukončení provést celkové hodnocení soutěže a zaslat je příslušnému řídicímu orgánu SNH po ukončení soutěže ve stanoveném termínu, pokud není v propozicích uvedeno jinak.

Článek 19

VV SNH či soutěžní komise na všech stupních mohou vydat v rámci své pravomoci v odůvodněných případech zákaz pořádání utkání a soutěží v řízené oblasti.

 

VŠEOBECNÉ  POVINNOSTI  ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽÍ

 Článek 20

Oddíly a jejich družstva, která se přihlásí do soutěže, musí vyhovovat všem podmínkám, které jsou stanoveny propozicemi soutěže, především:

 • podat včas ve stanoveném termínu přihlášku do soutěže s písemným prohlášením právního subjektu, že účast přihlášených družstev je v soutěži materiálně i ekonomicky zajištěna. Zaplatit startovné mimo soutěží mistrovských a přebornických, pokud je uvedeno v propozicích
 • řídit se ustanoveními všech řádů a pravidel NH, propozicemi soutěže, jakož i ostatními směrnicemi příslušné řídicí komise SNH,
 • zajistit hřiště pro sehrání utkání,
 • v maximální míře využívat domácího rozhlasu, nejen k propagaci tělovýchovy, ale během utkání při přerušené hře i k objektivnímu a klidnému vysvětlování pravidel v souvislosti s rozhodnutím rozhodčího,
 • peněžní plnění všeho druhu uložené řídicím orgánem provádět ihned, nejpozději do 8 dnů po obdržení zprávy, potvrzení nebo výpis o zaplacení zaslat orgánu, který peněžní plnění uložil
 • zajistit platné lékařské prohlídky všech hráčů (příp. prohlášení o zdravotním stavu)
 • hlásit každou změnu organizačního pracovníka a jeho adresu příslušnému řídicímu orgánu, který bude informovat ostatní oddíly obvyklým způsobem

Článek 21

V národní házené jsou tyto věkové kategorie:

a) žactvo mladší                    do 12 let,

b) žactvo starší                     do 15 let,

c) dorost                                do 18 let,

d) dospělí                              nad 18 let.

Článek 22

Pro přechod do vyšší věkové kategorie je rozhodující:

 • rok narození hráče a hráčky
 • datum 1. 9. každého kalendářního roku bez ohledu na datum zahájení nového soutěžního ročníku
 • dovršení věku 12 – 15 – 18 let (pouze na žádost hráče)

Článek 23

Hráčům sportovně a fyzicky vyspělým je povolen start v nejbližší vyšší věkové kategorii   (čl. 21).

Článek 24

Ve všech druzích soutěží startují hráči zásadně na „registrační průkaz SNH“.

Článek 25

Registrační průkaz SNH nemůže být nahrazen občanským průkazem ani jiným průkazem totožnosti. Bez průkazu SNH nesmí být hráč, jednotlivec k utkání připuštěn.

Oddíl, jehož celé družstvo nepředložilo registrační průkazy SNH, předloží tyto na nejbližší schůzi příslušného řídicího orgánu SNH nebo předloží písemné prohlášení, proč nemohou být předloženy.

Článek 26

Oddíl mající v soutěži více družstev v téže kategorii, je povinen vést soupisku, příp. soupisky

 Článek 27

Soupiska se vede pro družstvo hrající vyšší soutěž, popřípadě pro družstvo abecedně vyšší hraje-li více družstev stejného oddílu ve stejné soutěži.

Tato musí obsahovat:

 • přesný název TJ, SK, oddílu, oblasti a kraje
 • příjmení a jména všech hráčů včetně data narození
 • čísla registrace hráčů

Článek 28

Na soupisku je zařazen hráč po odehrání pátého utkání za družstvo, pro které se soupiska vede.

Řídicí orgán může v propozicích příslušné soutěže počet utkání snížit.

Článek 29

Hráči uvedení na soupisce nesmí startovat v mistrovských soutěžích za nižší družstvo.

Článek 30

Zařazení hráče na soupisku zveřejňuje příslušný řídicí orgán ve svém Zpravodaji (internetových stránkách SNH), přičemž oddíly jsou povinny počty utkání svých jednotlivých hráčů pro potřebu zařazení na soupisky samy nezávisle na příslušném řídicím orgánu sledovat.

Článek 31

Soupiska platí pro celý soutěžní ročník.

 Článek 32

V období od 1. 1. do 28. 2. každého kalendářního roku může oddíl škrtnout ze soupisky tolik hráčů, o kolik jich převyšuje počet osm. Oddíly mají povinnost písemně nahlásit takto provedené úpravy řídícímu orgánu příslušné soutěže nejpozději do 28. 2. každého kalendářního roku.

Článek 33

V přátelských utkáních a turnajích  může za družstvo nastoupit i hráč jiného oddílu na základě písemného povolení mateřského oddílu, které je přiloženo k registračnímu průkazu SNH.

Článek 34

V utkáních přátelských, náborových a turnajích mohou v zájmu zvyšování členské základny nastoupit i hráči neregistrovaní. Podmínkou startu neregistrovaných hráčů je předložení průkazu totožnosti s podobenkou, karty pojištěnce, včetně prohlášení o zdravotním stavu.

 Článek 35

Do družstva může být zařazen pouze počet hráčů uvedený pro příslušnou kategorii
v Pravidlech NH. Přesný počet hráčů, kteří k utkání nastoupí a případné změny (viz Pravidla NH) uvede vedoucí družstva v zápise o utkání. V utkání mohou za družstvo nastoupit max. 3 hráči (hráčky) startující na základě povolení hostování do vyšší soutěže.

Článek 36

Pořadatel utkání je povinen:

 • učinit všechny přípravy a opatření pro regulérní a hladký průběh utkání
 • zajistit pořádek na hřišti a zodpovídá za bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegovaných orgánů, jakož  i diváků
 • zajistit pořadatelskou službu, jejíž členové musí být řádně označeni (u ligových soutěží
  v počtu minimálně tří osob)
 • vedoucí pořadatelské služby je povinen se hlásit před utkáním rozhodčímu
 • provést hlášení utkání dle ustanovení čl. 43 tohoto soutěžního řádu
 • připravit a podle pravidel vyznačit hřiště
 • zajistit pro střídající hráče a vedení družstev vyhrazené místo dostatečné velikosti, ve kterém se během utkání nesmí zdržovat nikdo mimo hráčů a vedení družstev
 • mít vybavení pro první pomoc a zajistit zdravotní služby
 • stanovit začátek utkání s ohledem na veřejné dopravní spojení tak, aby se družstvo soupeře mohlo vrátit do sídla oddílu nejpozději ve 24.00 hodin téhož dne. Řídicí sportovně-technická komise je oprávněna v nutných případech po zvážení okolností upravit dobu začátku utkání
 • zařídit, aby v době utkání nebyly v prostoru hřiště podávány alkoholické nápoje
 • zajistit minimálně 30 min. před stanoveným začátkem utkání soupeři i rozhodčímu samostatnou uzamykatelnou šatnu
 • převzít do úschovy cenné věci hostujícího družstva a rozhodčího, pokud o to požádají
 • zařídit, aby se hráči a rozhodčí po utkání mohli řádně umýt teplou vodou
 • vyplatit rozhodčímu náklady spojené s řízením utkání dle platných směrnic
 • zajistit osobní bezpečnost rozhodčího a ochranu jeho majetku po dobu výkonu činnosti a v přímé souvislosti s ní v místě konání utkání a v jeho bezprostředním okolí dle SŘ SNH a jeho výkladu, pořádající klub (oddíl) je zproštěn odpovědnosti za vzniklou škodu v případě, že se rozhodčí odmítl řídit výslovně sdělenými pokyny pořadatele ohledně zajištění bezpečnosti jeho osoby a majetku (např. automobil zaparkovaný v jiném než pořadatelem určeném prostoru, apod.)
 • hlásit výsledek utkání dle čl. 16 tohoto soutěžního řádu
 • zajistit rozhodčímu odpovídající ubytování (hotel, ubytovna), pokud o to požádá
 • zajistit hostujícímu celku stravování a ubytování, pokud o ně požádá dle čl. 38) tohoto SŘ a sdělit nejpozději 14 dnů před stanoveným termínem utkání cenové relace
 • v případě zvláštního požadavku na používání obuvi na povrchu svého hřiště dát informaci na vědomí ostatním oddílům nejpozději 21 dnů před utkáním

  Článek 37

Prokázané zanedbání povinností uvedených v čl. 36 a 38 je řešeno čl. 60 a 61 tohoto SŘ.

Článek 38

Hostující oddíl má tyto povinnosti:

 • o zajištění noclehů požádat nejpozději 21 dnů před utkáním
 • o zajištění stravování požádat nejpozději 21 dnů před utkáním
 • dostavit se k utkání včas, aby mohlo být zahájeno ve stanoveném čase a napomáhat pořádajícímu oddílu ke klidnému a regulérnímu průběhu
 • akceptovat požadavek na vhodnou obuv pro povrch hřiště pořádajícího oddílu 

  Článek 39

Utkání všech soutěží se hrají pouze na hřištích odpovídajících pravidlům NH.

 Článek 40

Rozhodnutí o tom, zda stav hřiště (terén nebo jeho vyznačení, apod.) odpovídá pravidlům NH, přísluší pouze rozhodčímu utkání, příp. řídicí komisi.

Hřiště nezpůsobilé k mistrovskému utkání nemůže být prohlášeno za způsobilé ani pro přátelské utkání.

 Článek 41

Proti účastníkům utkání, kterým bude prokázáno hrubé porušení společenské kázně a veřejného pořádku, lze postupovat pouze soukromoprávní cestou.

Článek 42

Mají-li oddíly zakázáno hrát na svém hřišti z důvodu porušení kázně a pořádku, jsou povinny se podřídit rozhodnutí disciplinární komise příslušného řídicího orgánu SNH.

Článek 43

a) Pro snížení administrativy a nákladů vydává příslušný řídicí orgán SNH na podkladě hlášení oddílů přehled stabilních začátků utkání na jednotlivých hřištích nebo souhrnně přehled začátků utkání v soutěži. Tyto přehledy jsou směrodatné pro všechny zúčastněné oddíly, družstva, rozhodčí. Mění-li oddíl začátek utkání, který není v souladu s vydaným přehledem začátků utkání, provádí hlášení dle čl. 43/b.
b) Hlášení začátku utkání zasílá pořádající oddíl doporučeně nebo e-mailovou poštou soupeři, rozhodčímu, řídicímu orgánu SNH a to 10 dnů před konáním utkání. V hlášení utkání musí být uvedeny tyto náležitosti:

 1.  o jaké utkání jde (včetně příslušné kategorie)
 2. místo konání utkání, povrch hřiště, umístění hřiště, popis cesty od prostředků hromadné dopravy osob
 3. den konání utkání
 4. hodinu začátku utkání, kterou stanoví pořádající oddíl s ohledem na ustanovení čl. 36/i a při respektování čl. 47 tohoto SŘ.

c) Pro určení, zda bylo hlášení odesláno včas, je rozhodující datum poštovního razítka, či datum elektronické korespondence.
d) Postup při hlášení začátků utkání může být upraven příslušnou řídící komisí v propozicích soutěže i jiným způsobem.

Článek 44

a) Oddíl, jehož družstvo chce utkání předehrát nebo změnit začátek utkání, příp. sehrát utkání v obráceném pořadí, musí zahájit jednání se soupeřem tak, aby bylo ukončeno a změna byla nahlášena řídícímu orgánu nejméně 10 dnů před nově navrženým termínem.
b) V případě jejich dohody může schválit změnu příslušný řídicí orgán, který neprodleně o svém rozhodnutí informuje oba soupeře a rozhodčího utkání.

Článek 45

V žádném případě nelze utkání dohrávat po stanoveném termínu. Výjimku může, po řádném zdůvodnění, povolit pouze příslušný řídicí orgán SNH, a to po vzájemné dohodě obou oddílů.

 Článek 46

V soutěžích, kde je delegace rozhodčích prováděna řídicím orgánem dodatečně, odpadá oddílu hlášení rozhodčímu utkání.

Článek 47

Začátek utkání na venkovních hřištích může být stanoven pouze v rozmezí:

                v době:                                   nejdřív na:                             nejpozději na:

                1.–31. března                          9.00 hodin                              16.00 hodin

                1. dubna–31. srpna                  8.00 hodin                              18.00 hodin

                1.–30. září                              8.00 hodin                              17.00 hodin

                1.–31. říjen                            8.00 hodin                              16.00 hodin

                1.–30. listopad                       9.30 hodin                              14.00 hodin

 

Začátky utkání v halách mohou být po celý rok stanoveny v rozsahu propozic pořadatele.

Článek 48

Nedostaví-li se družstvo k řádně ohlášenému utkání, případně se dostaví opožděně a utkání není sehráno, a k přepravě použilo prostředky veřejné hromadné přepravy, musí bezprostředně předložit řídicímu orgánu čestné prohlášení vedoucího družstva a potvrzení přepravce o důvodech. Zpoždění nebo nedostavení se je nutno neprodleně oznámit pořadateli. V takovémto případě bude utkání sehráno v náhradním termínu po dohodě oddílů (dohodnutý termín podléhá schválení řídícího orgánu) nebo termínu, nařízeném řídicím orgánem.

Článek 49

    a) Nezahájí-li rozhodčí utkání z důvodů povětrnostních podmínek, jsou soupeři povinni se dohodnout  na pozdějším začátku utkání při respektování čl.             36 / i).

    b) Přeruší-li rozhodčí utkání z povětrnostních důvodů, pokračuje se ve hře ihned, jakmile překážka pomine nebo je odstraněna.

    c) Pořádající oddíl je povinen zajistit vše, aby utkání mohlo být sehráno v den stanoveného termínu dle čl. 36 i).

Článek 50

V případě, že se utkání nedohraje, a to bez viny obou družstev, bude se utkání opakovat znovu, a to v termínu, na kterém se soupeři dohodnou (rozhodčí je povinen tuto dohodu uvést do zápisu  o utkání), a nebo v termínu, který určí příslušný řídicí orgán soutěže.

 Článek 51

Družstvo, které se k utkání vlastní vinou nedostaví:

 • je potrestáno dle ustanovení čl. 60 a) se všemi důsledky dle propozic příslušné soutěže
 • je povinno uhradit vzniklé a prokazatelné náklady:
  • při nedostavení se hostujícího družstva – úprava hřiště, plakátování a rozhodčího
  • při nenastoupení domácího družstva – cestovné hostujícímu družstvu, rozhodčího, příp. ubytování.

 Článek 52

 • Utkání řídí rozhodčí národní házené, kteří mají potřebnou kvalifikaci, platnou licenci a jsou delegováni řídicím orgánem soutěže.
 • Pokud se nedostaví delegovaný rozhodčí, postupuje se dle Pravidel NH.

 Článek 53

Rozhodčí obdrží před utkáním od vedoucích obou družstev:

 • řádně vyplněný zápis,
 • registrační průkazy SNH hráčů a dalších aktérů, kteří jsou uvedeni v zápisu o utkání [dle Prav. čl. 8 a)],

Článek 54

Nesplní-li oddíl podmínku čl. 53 a) nebo čl. 53 b) ani Prav. čl. 1 d), rozhodčí utkání nezahájí.

Článek 55

Vedoucí družstva je oprávněn:

 • jednat za družstvo v organizačních záležitostech
 • projednat v kolektivu případné námitky
 • projednat a učinit závěr při přestupcích a nesportovním chování členů družstva

 Článek 56

Vedoucí družstva je povinen:

 • dbát spolu s trenérem na kázeň hráčů a pořádek ve svém družstvu
 • předložit rozhodčímu utkání platný registrační průkaz SNH, hráčů, trenéra, příp. jeho asistenta a vedoucího uvedených v zápise o utkání
 • ovládat všechna ustanovení tohoto SŘ, propozice a rozpis příslušné soutěže a důsledně se jimi řídit
 • mít náležitosti k utkání (průkazy, soupisky, výstroj) v souladu s platnými řády
 • v případě nesehrání utkání dohodnout náhradní termín dle čl. 50
 • před zahájením utkání včas (alespoň 20 minut domácí a 15 minut hostující vedoucí družstva před stanoveným začátkem) a patřičným způsobem vyplnit a předat rozhodčímu utkání zápis o utkání. Hráči musí být v zápise zapsáni příjmením a plným křestním jménem, s čísly dresů  a s čísly registračních průkazů SNH. Brankáři musí být u čísla dresu označeni písmenem „B“, kapitán ve stejné kolonce písmenem „K“. V příslušné rubrice musí být čitelně uvedeno jméno trenéra (pokud je při utkání přítomen). V kolonce číslo registrace u trenéra, asistenta trenéra a vedoucího družstva se uvádí v případě členského (registračního) průkazu SNH bez registračního čísla úplné datum narození
 • společně podepsat s kapitánem družstva zápis  po utkání
 • sledovat a evidovat udělení žlutých a červených karet hráči v soutěžním ročníku a příslušné soutěži a postupovat automaticky dle článku 1 oddílu A, Sazebníku trestů

 Článek 57

Trenér (jeho asistent) družstva je povinen:

 • vést družstvo v utkání ze střídačky (vlastní polovina střední třetiny)
 • zabezpečit jednotné dresování, řádné označení záložníků a kapitána
 • vést družstvo v duchu fair-play, ve smyslu platných pravidel a řádů, zvláště pak k ukázněnému vystupování na hřišti i mimo něj
 • v případě, že u družstva není vedoucí, zastupuje jej dle ustanovení čl. 55, 56
 • ke sportovní činnosti připustit hráče s platnou lékařskou prohlídkou

 Článek 58

Všichni hráči jsou povinni:

 • chovat se na hřišti před utkáním, v průběhu utkání i po utkání ukázněně, plně respektovat všechna nařízení a pokyny rozhodčího. Průběhem utkání se v tomto článku rozumí doba mezi odevzdáním zápisu o utkání rozhodčímu před utkáním a podpisem kapitána po skončení utkání,
 • plnit povinnosti předepsané pravidly, řády SNH,
 • podřizovat se ukázněně pokynům trenéra, příp. asistenta trenéra, vedoucího a kapitána družstva.

Článek 59

Hrubá provinění a všechny přestupky proti soutěžnímu řádu a ostatním předpisům vydaným řídicím orgánem podléhají posouzení řídicímu orgánu SNH a budou trestány v souladu s platnými řády.

Článek 60

1.  Ztrátou bodů a kontumačním výsledkem se trestají družstva zejména:

 • nenastoupí-li družstva k řádně ohlášenému utkání (vyjma zásahu vyšší moci)
 • neodpovídá-li soupiska družstva všem ustanovením soutěžního řádu
 • odmítne-li družstvo předložit všechny potřebné doklady
 • nastoupí-li družstvo bez registračních průkazů SNH a nepředloží je ke kontrole na nejbližší schůzi příslušného řídicího orgánu
 • nastoupí-li některý hráč neoprávněně
 • odejde-li družstvo ze hřiště před ukončením utkání
 • bylo-li utkání ukončeno předčasně vinou některého hráče nebo vinou některého družstva
 • nenastoupí-li družstvo pod náhradním rozhodčím, případně vedoucím či trenérem k utkání
 • v utkáních termínově spadajících do doby zastavení činnosti příslušného oddílu

 

2. Ztrátou bodů a kontumačním výsledkem mohou být oddíly (družstva) potrestány:

 • za prokázané hrubé porušení povinností pořadatele,
 • za napadení rozhodčího či některého hráče divákem v průběhu utkání

 Článek 61

Při vyhlášení kontumačního výsledku je provinivšímu se družstvu přiznáno 0 bodů a utkání prohrává 0:10 v dlouhodobé soutěži a 0:5 v krátkodobé soutěži. Také v době zastavení činnosti prohrává družstvo všechna svá utkání kontumačně.

 Článek 62

Ve všech soutěžích se vítězství hodnotí 2 body, nerozhodná hra 1 bodem, prohra 0 body. Vítězem soutěže se stává družstvo, které v řádně schválených utkáních docílí za celou soutěž nejvyšší počet bodů.

 Článek 63

1. V dlouhodobých soutěžích rozhoduje při stejném počtu bodů:

 • větší bodový zisk ze vzájemných utkání
 • větší rozdíl vstřelených a obdržených branek ze vzájemných utkání
 • větší rozdíl vstřelených a obdržených branek z celé soutěže
 • vyšší počet vstřelených branek v celé soutěži

 

2. Nebude-li možno dle výše uvedených bodů určit přesné pořadí, bude sehráno nové utkání na neutrálním hřišti. Místo a termín určí příslušný řídicí orgán SNH.

 

3. V případě nerozhodného výsledku tohoto utkání se budou střílet pokutové hody.
V sérii po pěti hodech až do rozhodnutí:

 • ve střelbě se družstva střídají (pořadí se losuje)
 • v jedné sérii se nesmí střelec opakovat
 • před každou sérií bude rozhodčímu kapitány oznámeno 5 střelců (mimo brankáře)
 • v případě vstřelení stejného počtu branek se série opakuje až do doby, kdy jedno družstvo vsítí v konečné sérii více branek

Článek 64

V krátkodobých soutěžích rozhoduje při stejném počtu bodů:

 • větší bodový zisk ze vzájemných utkání,
 • větší rozdíl vstřelených a obdržených branek ze vzájemných utkání,
 • větší rozdíl vstřelených a obdržených branek z celé soutěže,
 • větší počet vstřelených branek z celé soutěže,
 • bude-li nutno určit přesné pořadí, budou se střílet pokutové hody dle čl. 63.3.

Článek 65

Vystoupí-li družstvo předčasně ze soutěže (po rozlosování) nebo je-li vyloučeno:

 • je oddíl povinen uhradit příslušnému řídicímu orgánu pořádkovou pokutu dle propozic soutěže
 • u dlouhodobé soutěže je považováno za sestupující a je přeřazeno do nejnižší soutěže
 • jsou jeho výsledky anulovány, ale v platnosti zůstávají všechny tresty, udělené karty, soupisky a statistické údaje z těchto utkání. V případě vystoupení či vyloučení družstva ze soutěže před termínem pro ukončení úprav v soupiskách dle čl. 32 je soupiska tohoto družstva platná do tohoto termínu, nikoliv dle čl. 31.

Článek 66

Dvě nebo více družstev stejného oddílu nemůže hrát ve stejné třídě soutěže.

V případě, že by mělo dojít k účasti dvou nebo více družstev stejného oddílu ve stejné třídě soutěže, postupuje se takto:

 • jestliže si „B“ družstvo vybojovalo postup do stejné třídy, ve které hraje „A“ družstvo, nebude mu postup přiznán
 • sestoupí-li „A“ družstvo do soutěže, v níž hraje jeho „B“ družstvo, bude „B“ družstvo bez ohledu na umístění přeřazeno do nižší třídy soutěže

V tomto případě zůstává nadále v soutěži družstvo, které se umístilo v konečné tabulce nejlépe z družstev určených k sestupu

 Článek 67

Ustanovení Čl. 66 se nevztahuje na nejnižší soutěže, které nejsou rozděleny na dvě nebo více skupin.

 Článek 68

 Nemůže-li vítěz nižší soutěže postoupit z jakéhokoliv důvodu do vyšší soutěže, nastupuje        na jeho místo další družstvo v pořadí, které splňuje podmínky stanovené SŘ a propozicemi soutěže.

  Článek 69

Přestoupí-li do nového oddílu minimálně 8 hráčů družstva, kteří v uplynulém soutěžním ročníku sehráli min. 50 % mistrovských utkání, přechází s nimi do nového oddílu i možnost hrát stejnou soutěž.

  Článek 70

Nepřihlásí-li si do nového ročníku soutěže družstvo, které by zde mělo právoplatně startovat, zůstává nadále v této soutěži družstvo, které se umístilo v konečné tabulce nejlépe z družstev určených k sestupu. Nepřihlášené družstvo má možnost hrát v soutěži o jeden stupeň nižší.

 Článek 71

Převod účastnických práv k soutěži je přípustný:

 • po dohodě obou právních subjektů,
 • kopie dohody musí být příslušnému řídicímu orgánu SNH doručena písemně minimálně 10 dnů před losováním dotčené soutěže nového soutěžního ročníku
 • převod účastnických práv je dále podmíněn zaplacením níže uvedených částek na účet SNH
 1. I. liga                    15 000 Kč
 2. II. liga                     7 500 Kč
 3. oblast. soutěže        3 750 Kč

 Článek 72

Při kterékoliv sportovní soutěži nebo sportovním utkání pořádaném v rámci organizované činnosti SNH, může být provedena u startujících sportovců, bez ohledu na věk a pohlaví, dopingová kontrola.

Článek 73

1. Výklad tohoto řádu náleží pouze VV SNH.

2. Dnem 14. 7. 2014 se zrušuje soutěžní řád národní házené platný od 15. 7. 2010 včetně všech dodatků.

3. Tento soutěžní řád SNH schválil VV SNH dne 29.5.2014 a vstupuje v platnost dnem 15. 7. 2014.

 

  

 

 

© 2018 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode