TJ Miroslav, z.s. - Oddíl národní házené

Disciplinární řád SNH

 

Základní ustanovení

a) Je-li v dalším textu uvedeno jednotlivec (hráč), je tím míněno i hráčka, trenér, funkcionář.

b) Je-li v textu uvedeno „před utkáním“, je myšlena doba od odevzdání vyplněného zápisu  o utkání vedoucím družstva rozhodčímu.

c) Je-li v textu uvedeno „po utkání“, je myšlena doba do podepsání zápisu o utkání kapitánem družstva, u mládeže i vedoucím družstva.

d) U jednotlivců, kteří vykonávají více funkcí, se jejich provinění posuzuje podle toho,    v souvislosti se kterou vykonávanou funkcí se provinění dopustili.

e) Vystupoval-li viník v průběhu utkání ve funkci kapitána, nelze udělit trest rovný dolní hranici.

f) Za každý opakovaný přestupek (před uplynutím 1 roku od spáchání posledního přestupku) se sazba trestu zvyšuje o 100 % původní sazby.

g) Disciplinární řízení u rozhodčích se řídí Přílohou smlouvy, pokud je s ním uzavřena.

h) Členové Svazu národní házené nesou odpovědnost za své činy i mimo utkání, k nimž jsou nominováni či delegováni. Mohou být proto postiženi podle tohoto DŘ i tehdy, jestliže se dopustili závažného provinění jako diváci, případně jako další osoby na hře nezúčastněné za podmínky, že se provinění dopustili v souvislosti se soutěžemi národní házené.

 

Článek 1

Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem k zahájení disciplinárního řízení jsou zpravidla:
    - zápis o utkání,
    - zpráva delegáta utkání,
    - vlastní zjištění disciplinárního orgánu,
    - písemné oznámení člena řídícího orgánu nebo jeho odborné komise,
    - písemné oznámení výboru oddílu, klubu nebo jiného subjektu,
    - písemné oznámení člena Svazu národní házené

 Článek 2

Disciplinární řád (dále jen „DŘ“) upravuje řešení disciplinárních provinění jednotlivců a kolektivů. Disciplinární provinění má být řádně projednáno, spravedlivě posouzeno a, je-li provinění prokázáno, i potrestáno. Trestají se závažná porušení, hrubá nekázeň a jiná disciplinární provinění znevažující jméno Svazu národní házené, jakož i porušení směrnic, řádů, pravidel a předpisů platných pro národní házenou.

ČLÁNEK 3

Účelem disciplinárního řízení je náležité zjištění, objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter.

Článek 4

V disciplinárním řízení se projednává:

 • porušení směrnic SNH
 • porušení řádů a pravidel národní házené

Článek 5

V disciplinárním řízení lze ukládat jednotlivcům tyto tresty:

a) důtka

b) zákaz startu

c) zastavení závodní činnosti

d) zákaz výkonu funkce

e) zastavení výkonu funkce

f) vyloučení ze SNH

Body b) až e) se vztahují i pro případ reprezentačních utkání

Článek 6

V disciplinárním řízení lze ukládat kolektivům tyto tresty:

 • důtka
 • peněžitá pokuta
 • uzavření hřiště
 • odečtení bodů družstvu
 • vyloučení družstva ze soutěže
 • zastavení závodní činnosti oddílu

  Článek 7

Důtka je nejmírnější forma trestu za nesprávné jednání.

 Článek  8

Trest zákazu startu platí pouze pro utkání dané soutěže. Provinilec smí startovat v mistrovských utkáních jiné soutěže a v přátelských utkáních.

Článek  9

V době, kdy má jednotlivec nebo kolektiv zastavenu závodní činnost (výkon funkce), nesmí se zúčastnit mistrovských, ani jiných utkání v jakékoliv funkci.

 Článek 10

Trest zastavení závodní činnosti jednotlivce je možno uložit nejvýše na 24 měsíců s výjimkou opakovaného nabádání k užívání nedovolených povzbuzujících prostředků.

Článek 11

Výkon trestů, zákaz startu nebo zastavení závodní činnosti sportovce lze podmíněně odložit na dobu ne delší jednoho roku a ne kratší než tři měsíce.

U krátkodobých soutěží může být stanoveno odložení trestu pouze na dobu „do konce akce“.

Je-li při dalším provinění v té době uložen trest zákaz startu nebo zastavení závodní činnosti, zvýší se i o podmíněně odložený trest.

K podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit tehdy, jestliže předchozí chování provinilce a další závažné okolnosti odůvodňují předpoklad, že pohrůžka trestu přiměje provinilce k nápravě, nebo že provinilec nebyl trestán v období jednoho roku před proviněním.

Trest zastavení závodní činnosti na dobu delší než tři měsíce nelze odložit.

 Článek 12

Trest zastavení výkonu funkce lze uložit na dobu do 24 měsíců s výjimkou opakovaného nabádání k užívání nedovolených povzbuzujících prostředků.

Článek 13

Tresty uložené dle čl.12 nelze podmíněně odložit.

Článek 14

a) Trest uzavření hřiště lze uložit až na 3 soutěžní utkání toho družstva, při jehož utkání došlo k disciplinárnímu provinění. Při ukládání tohoto trestu musí disciplinární orgán stanovit podle územních podmínek okruh, ve kterém nesmí potrestané družstvo svá utkání hrát.
b) V případě, že by vzdálenost pro hostující celek byla na náhradní hřiště delší než na hřiště, kde dle přihlášky do soutěže svá utkání potrestaný oddíl běžně hraje, je tento povinen uhradit soupeři rozdíl cestovného.

Článek 15

Vyloučené družstvo ze soutěže bude při startu v dalším soutěžním ročníku zařazeno do nejnižší soutěže.

Článek 16

Projednává-li disciplinární orgán současně několik provinění, vysloví trest za provinění nejtěžší. Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.

Článek 17

Disciplinární orgán rozhoduje vždy tak, aby při stanovení druhu trestu, jakož i jeho výše v rámci stanovené sazby, přihlédl ke všem polehčujícím i přitěžujícím okolnostem, osobě provinilce a všem dalším souvislostem, které spoluurčují závažnost konkrétního provinění.

  Článek 18

U termínovaných disciplinárních trestů (zastavení závodní činnosti, zastavení výkonu funkce) se určuje délka trestu dnem, kterým trest začíná a končí. Za den začátku trestu se stanovuje den následující po provinění. Pokud potrestaný neměl možnost v tento den trest „nastoupit“, je počátkem trestu den následující po možném dni „nástupu“ trestu. Údaj obsahuje také přesné označení druhu trestu.

 Článek 19

U zákazu startu se určuje trest uvedením utkání, ve kterých hráč nesmí nastoupit.

Článek 20

Disciplinární provinění projednávají disciplinární úseky příslušného řídicího orgánu SNH nebo řídicí komise stanovená propozicemi krátkodobé soutěže.

  Článek 21

Neobdrží-li disciplinární orgán vyjádření oddílu do tří pracovních dnů od data přestupku, projedná věc a rozhodne o ní sám.

 Článek 22

Byl-li hráč vyloučen ze hry do konce utkání a jeho přestupek zapsán v zápisu o utkání, je tím kapitán vyrozuměn, že přestupek bude projednán na nejbližší schůzi příslušného disciplinárního orgánu.

 Článek 23

Disciplinární orgán rozhoduje především na základě zprávy (zápisu) rozhodčího, zprávy dozorčího orgánu, průkazného videozáznamu a podle okolností i na podkladě důkazy doloženého oznámení funkcionářů tělovýchovného orgánu, případně jiných osob. Je-li to nutné k vyjasnění případu, mohou být přizváni k projednání rozhodčí, dozorčí orgán, svědkové provinění i obviněný hráč nebo funkcionář. Při tom je třeba dbát na to, aby disciplinární řízení bylo prováděno s nejmenšími náklady. Na vlastní náklady se může zúčastnit jednání příslušného disciplinárního orgánu i obviněný hráč, funkcionář oddílu nebo zástupce TJ, kam obviněný hráč, funkcionář přísluší.

 Článek 24

a) Není-li v tomto Disciplinárním řádu uvedeno jinak, doručování se děje jakoukoli formou vždy se zřetelem k tomu, aby disciplinární řízení bylo vedeno hospodárně, rychle, dle možností prokazatelně a účinně.
b) Disciplinární rozhodnutí bude oznámeno v materiálech příslušného řídícího orgánu (Zpravodaj), na internetových stránkách Svazu národní házené, dopisem nebo elektronickou poštou (máli ji uvedenou v adresáři oddílů) oddílu, do něhož potrestaný přísluší.
c) Druhým dnem poté, kdy došlo k uveřejnění disciplinárního rozhodnutí nebo sdělení disciplinárního orgánu pro účastníka řízení na internetové adrese SNH, platí, že bylo tomuto účastníku řízení doručeno.       

Článek 25

Příslušný disciplinární orgán projednává přestupek v nejbližším možném termínu, zpravidla do 15 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl (rozhoduje datum doručení příslušnému orgánu) nebo ode dne, kdy měl vyzvaný podat své vyjádření.

Článek 26

Jeví-li se při projednávání disciplinárního provinění případ jako trestný čin nebo přečin, upozorní disciplinární orgán na věc příslušný veřejný orgán.

  Článek 27

Základní evidenci všech trestů vede disciplinární orgán, který trest vynesl.

 Článek 28

Z evidenčního záznamu musí být patrné:

 • jméno potrestaného a číslo registračního průkazu
 • příslušnost k oddílu
 • uložený trest (včetně vedlejších trestů)
 • další potřebné údaje

 Článek 29

Písemný materiál o udělení disciplinárního trestu uchová příslušný řídicí orgán SNH do jednoho roku po odpykání nebo prominutí trestu.

 Článek 30

Tresty zastavení závodní činnosti, zákazu startu a zákazu výkonu funkce, počet udělených žlutých či červených karet u jednotlivců, si evidují oddíly NH a příslušné řídicí orgány.

 Článek 31

a) Je-li hráči udělen osobní trest nebo dopustil-li se závažného provinění před utkáním nebo po něm a je-li jeho přestupek zapsán v zápisu o utkání, má tento hráč až do rozhodnutí příslušného řídicího orgánu automaticky zastavenu závodní činnost [za prohřešky uvedené v Sazebníku trestů oddílu A čl. 3)] nebo automaticky zákaz startu v dané soutěži [za prohřešky uvedené v oddílu A čl. 2.].
b) Rozhodčí uvede v zápise všechny potřebné údaje, okolnosti, týkající se vyloučení hráče ze hry, nebo provinění, kterého se hráč dopustil před utkáním nebo po něm.

 Článek 32

Nedopustí-li se hráč, funkcionář nebo kolektiv po dobu jednoho roku od posledního evidovaného přestupku žádného dalšího provinění, považuje se pro další evidenci za netrestaného.

ČlÁnek 33

Jednotlivec i kolektiv mohou po uplynutí poloviny trestu požádat o prominutí zbytku trestu.

 Článek 34

Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění uplynula doba delší než 1 rok.

 Článek 35

a) Provinění rozhodčích projednává disciplinární orgán teprve po projednání provinění rozhodčího v KR, které podnět musí být oznámen do 3 dnů ode dne, kdy se o něm DÚ dozvěděl (rozhoduje datum doručení příslušnému orgánu) a na základě návrhu potrestání od KR, který musí učinit rozhodnutí do 15 dnů po obdržení podnětu.
b) V závažných případech může disciplinární orgán rozhodčímu uložit zákaz nebo zastavení výkonu funkce s okamžitou platností až do vyřízení případu.

Článek 36

a) VV SNH v zájmu zajištění jednotného postupu při řešení disciplinárních provinění vydává k tomuto řádu „Sazebník trestů“ s přehledem nejběžnějších provinění a trestů.
b) Disciplinární orgán je při stanovení trestu zásadně vázán druhy trestů uvedených v Sazebníku trestů a jejich dolní a horní hranicí.
c) V případech provinění, která nejsou přímo popsána v sazebníku trestů, je nutné disciplinární provinění posoudit podle provinění svým charakterem a závažností nejbližšího.

 Článek 37

Náklady za projednávání každého disciplinárního provinění, odvolání, přezkoumání konečného rozhodnutí mohou být předepsány viníku nebo žadateli k úhradě v plné výši.

 Článek 38

 1. Výklad tohoto Disciplinárního řádu přísluší pouze VV SNH.
 2. Dnem 14. 7. 2014 se zrušuje Disciplinární řád národní házené ze dne 15. 7. 2010 včetně všech dodatků.
 3. Tento Disciplinární řád národní házené byl schválen VV SNH dne 29. 5. 2014 a nabývá platnosti dnem 15. 7. 2014.

Sazebník trestů - příloha Disciplinárního řádu SNH

Oddíl  A  – jednotlivci

 

Článek 1

TREST ve hře :

 1. Napomenutí (udělení žluté karty).
 2. Vyloučení na 5 minut (udělení červené karty).
 3. Vyloučení na 10 minut (udělení červené karty).
 4. Udělení osobního trestu – OT (udělení červené karty)

  Článek 2

a) Udělení 5 žlutých karet stejnému hráči v soutěžním ročníku a příslušné soutěži TREST – automaticky bez disciplinárního řízení zákaz startu na 1 nejbližší utkání příslušné soutěže
b) Udělení 3 červených karet stejnému hráči v soutěžním ročníku a příslušné soutěži TREST – automaticky bez disciplinárního řízení zákaz startu na 3 nejbližší utkání příslušné soutěže

Automatický trest se týká vždy utkání bezprostředně následujícího nebo následujících po
utkání družstva v příslušné soutěži, ve které byla inkriminovaná karta udělena. V případě
nedodržení tohoto ustanovení bude proti hráči či funkcionáři a proti oddílu zahájeno disciplinární
řízení za porušení ustanovení Disciplinárního řádu.

Článek 3

a) Udělení osobního trestu za přestupky, kdy hráč byl již vyloučen na 10 minut. TREST – zákaz startu na 1 nejbližší mistrovské utkání příslušné soutěže
b) Udělení osobního trestu za hrubou a nebezpečnou hru. TREST – zákaz startu na 3 nejbližší mistrovská utkání příslušné soutěže
c) Udělení osobního trestu za fyzické napadení hráče, trenéra, funkcionáře, pořadatele nebo diváka na hřišti i při přerušené hře. TREST – zastavení závodní činnosti (resp. zastavení výkonu funkce) na dobu 3 až 8 měsíců
d) Udělení osobního trestu za fyzické napadení rozhodčího i při přerušené hře v době konání utkání nebo bezprostředně po něm. TREST – zastavení závodní činnosti, resp. výkonu funkce na 12 měsíců

 Článek 4

a) Udělení osobního trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi a urážkami vůči hráčům, trenérům, pořadateli i divákům. TREST – zastavení závodní činnosti (resp. zastavení výkonu funkce) na dobu 1 až 3 měsíců
b) Udělení osobního trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi a urážkami vůči rozhodčímu, funkcionáři řídícího orgánu. TREST – zastavení závodní činnosti (resp. zastavení výkonu funkce) na dobu 2 až 6 měsíců
c) Udělení osobního trestu za hanobení, diskriminaci nebo ponižováním hráče urážlivým způsobem s ohledem na rasu, barvu pleti, jazyk, víru nebo etnický původ TREST – zastavení závodní činnosti (resp. zastavení výkonu funkce) na dobu 12 měsíců

Článek 5

a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či vedoucího družstva vyplývajících ze SŘ a Pravidel NH TREST 1. případ – důtka 2. případ – zákaz výkonu funkce na 1 nejbližší mistrovské utkání příslušné soutěže v daném soutěžním ročníku
b) Za nepodepsání zápisu o utkání kapitánem či vedoucím družstva. TREST – zákaz startu, resp. zákaz výkonu funkce na 1 nejbližší utkání příslušné soutěže v daném soutěžním ročníku
c) Za uvádění nesprávných údajů při jednání nebo v úředních dokladech (přihláška k registraci, zápisu o utkání, apod.), které neovlivnily výsledky TREST – zastavení závodní činnosti, resp. zastavení výkonu funkce na dobu 3 měsíců
d) Za uvádění nesprávných údajů při jednání nebo v úředních dokladech (přihláška k registraci, zápisu o utkání, apod.) vedoucí k úmyslnému ovlivnění výsledků. TREST – zastavení závodní činnosti na dobu 12 měsíců

  Článek 6

a) Za neoprávněný start (např. start v jiné věkové kategorii, nastoupení k utkání v době zastavení závodní činnosti) TREST - HRÁČ – zákaz startu na 2 – 3 nejbližší mistrovská utkání příslušné soutěže TREST - VEDOUCÍ DRUŽSTVA - zákaz výkonu funkce na 4 – 6 mistrovských utkání příslušné soutěže
b) Za start na cizí průkaz. TREST - HRÁČ – zastavení závodní činnosti na dobu 3 měsíců TREST -VEDOUCÍ DRUŽSTVA - zastavení výkonu funkce na dobu 6 měsíců

  Článek 7

Za úmyslné ovlivňování výsledku utkání. TREST – zastavení závodní činnosti nebo zastavení výkonu jakékoliv funkce na dobu 12 měsíců

  Článek 8

Za hlášení dvou nebo více přestupů v jednom přestupním termínu. TREST – zastavení závodní činnosti na dobu 2 měsíců

 Článek 9

Za neomluvené nedostavení se k utkání vybraných celků (za omluvení se považuje sdělení do 3 týdnů od zveřejnění širší nominace a dokladované omluvení se z užší nominace). TREST – vyřazení z reprezentačního celku na dobu 1 roku a zákaz startu na 4 nejbližší mistrovská utkání nejvyšší soutěže, ve které v daném ročníku viník nastoupil

Článek 10

a) Za nesplnění povinností rozhodčího vyplývajících ze SŘ SNH a Pravidel NH. TREST 1. případ – důtka 2. případ – zákaz výkonu funkce na následující 1 až 2 kola příslušné soutěže
b) Za uvádění nepravdivých údajů v zápise o utkání, zamlčování důležitých informací o průběhu utkání, za machinace hospodářské povahy. TREST – zastavení výkonu funkce (odvolání z řízení) na 3 až 6 měsíců

Článek 11

Za použití nedovolených povzbuzujících prostředků, za nabádání k jejich používání, nedostavení se nebo odmítnutí dopingové kontroly. TREST – zastavení závodní činnosti nebo zastavení výkonu funkce na 2 roky

ČLÁNEK 12

Za opakované použití nedovolených povzbuzujících prostředků a za opakované nabádání k jejich používání (doping). TREST – doživotní zastavení závodní činnosti, resp. výkonu funkce

 

 Oddíl  B – kolektivy

 

 

Článek 1

 • Za 5 žlutých karet udělených v soutěžním ročníku, v příslušné soutěži a příslušnému družstvu se uděluje pokuta. TREST – pokuta 200 Kč
 • Za 3 červené karty udělené v soutěžním ročníku, v příslušné soutěži a příslušnému družstvu se uděluje pokuta. TREST – pokuta 500 Kč

 Článek 2

Za neukázněné chování diváků.

TREST -

1.  důtka

2.  pokuta  a)             liga        500 Kč

                   b)            ostatní –  300 Kč

3. případ – uzavření hřiště na jedno soutěžní utkání.

 pokuta     a)             liga        1.000 Kč

                  b)            ostatní –    600 Kč

 4. a další případy – uzavření hřiště na tři soutěžní utkání

 pokuta    a)             liga         2 000 Kč

                 b)            ostatní –  1 200 Kč

 

 Článek 3

Za zaviněné nenastoupení družstva k utkání nebo předčasné svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, odmítnutí pokračování ve hře nebo závěrečného pozdravu celým kolektivem. TREST – pokuta 1000 Kč, není-li v propozicích soutěže určeno jinak

Článek 4

Při neoprávněném startu hráče nebo funkcionáře v utkání (např. start v jiné věkové kategorii, nastoupení k utkání v době zastavení závodní činnosti) TREST – udělení pořádkové pokuty 500 Kč.

 Článek 5

Za nerespektování platných směrnic a příkazů nadřízeného orgánu SNH.

TREST - 1. případ – důtka

                2. případ – pokuta oddílu    liga      – 1000 Kč

                                                        ostatní –   500 Kč                           

 

 Článek 6

Za fyzické napadení rozhodčího, hráče či funkcionáře některého kolektivu divákem v průběhu utkání a po utkání (za hráče a funkcionáře se považují osoby, které podle pravidel a řádů mají právo se pohybovat v prostoru hrací plochy). TREST – uzavření hřiště na 3 mistrovská utkání příslušné soutěže  a  pokuta  5 000 Kč

Článek 7

Za nesplnění povinností pořadatele utkání (čl. 36 SŘ NH).

TREST –  pokuta 500 Kč, není-li v propozicích příslušné soutěže uvedeno jinak.

Článek 8

Za nezaplacení uloženého peněžitého trestu všech druhů v předepsaném termínu.

TREST – důtka a vyhlášení náhradního termínu plnění

          – pokuta oddílu a vyhlášení náhradního termínu plnění     liga – 1 000 Kč

                                                                                         ostatní –    500 Kč

         – zastavení závodní činnosti oddílu do zaplacení všech uložených peněžitých trestů

                       

 

Oddíl  C - krátkodobé soutěže (turnaje, kvalifikace, mistrovství a poháry mládeže)

Článek 1

Tresty a pokuty pro krátkodobé soutěže se stanovují dle předchozích článků uvedených v tomto disciplinárním řádu a Sazebníku trestů.

Článek 2

Pokud trest pro jednotlivce nebo kolektiv přesahuje rámec krátkodobé soutěže, budou podklady předány k řešení disciplinárnímu úseku příslušného řídícího orgánu SNH, v jejichž soutěžích družstva startují.

© 2018 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode