TJ Miroslav, z.s. - Oddíl národní házené

Přestupní řád SNH

Článek 1  

1. Přestupní řád Svazu národní házené stanoví podmínky, za nichž je možno uskutečnit změny příslušnosti hráčů a hráček či ostatních členů (dále jen „hráč“) k oddílům a klubům (dále jen „oddíl“). 

Ostatních členů se týkají jen ustanovení vztahující se k přestupu a hostování.

 

2. Účastníky přestupního řízení jsou:

 • hráč,
 • oddíl, za který je hráč registrován (dále jen „mateřský oddíl“),
 • oddíl, do něhož hráč hlásí přestup, hostování či hostování do vyšší soutěže (dále jen „nový oddíl“).

 

3. Změny hráčské příslušnosti jsou:

 • přestup (trvalá změna hráčské příslušnosti k oddílu),
 • hostování (dočasná změna hráčské příslušnosti), hráč smí startovat pouze za nový oddíl,
 • hostování do vyšší soutěže (dočasná změna hráčské příslušnosti), hráč smí startovat v soutěžích za mateřský oddíl a za nový oddíl pouze v soutěži, pro kterou je hostování schváleno,
 • hostování do vyšší soutěže je povoleno i hráči z oddílu, kde se hraje vyšší nebo stejná soutěž, ale jedině tehdy, pokud v mateřském oddílu hraje v soutěži nižší nebo nehraje vůbec,
 • hostování do vyšší soutěže platí do okamžiku než nastoupí za mateřský oddíl ve stejné nebo vyšší soutěži, od tohoto okamžiku hostování do vyšší soutěže pozbývá platnosti,
 • každý další start za oddíl, ve kterém hostuje do vyšší soutěže, je posuzován jako neoprávněný,
 • hostování do vyšší soutěže lze realizovat pouze pro dlouhodobou soutěž a vždy pouze na příslušný soutěžní ročník, 
 • hostování do mládežnického družstva stejné nebo vyšší věkové kategorie jiného oddílu je možné pouze v případě, že mateřský oddíl nemá v soutěži příslušné kategorie družstvo (tento způsob hostování se řeší obdobně jako hostování do vyšší soutěže, a proto není dále v textu zmiňován).

 

4. O všech přestupech, hostováních a hostováních do vyšší soutěže rozhoduje matriční úsek sportovně technické komise (dále „MÚ STK“).

 

Článek 2 

1. Žádosti o přestup, hostování či hostování do vyšší soutěže se podávají průběžně v období od 15. 7. do 30. 4. následujícího roku.

2. Hráč smí podat žádost o přestup teprve po uplynutí 12 měsíční karenční (čekací) doby od prvotní registrace za mateřský oddíl, či posledního schváleného přestupu, a to pouze ve stanoveném období (čl. 2.1).

3. Hráč nesmí podat současně dvě žádosti o přestup, hostování či hostování do vyšší soutěže. Další žádost může podat až po vyřešení předešlé žádosti. 

4. Hráč může podat žádost o přestup, hostování či hostování do vyšší soutěže i v době nepodmíněného zastavení sportovní činnosti.

5. Připadne-li konec karenční, resp. čekací doby pro podání žádosti o přestup, resp. opakovaný přestup na období od 1. 5. do 14. 7., může hráč zaslat žádost MÚ STK nejdříve 15. 7. daného roku.

 

Článek 3 

1. Hráč, který žádá o přestup, hostování či hostování do vyšší soutěže, je povinen vyplnit tiskopis „Ohlášení přestupu / Hostování / Hostování do vyšší soutěže“ (dále jen „Ohlášení“) psacím strojem nebo hůlkovým písmem bez oprav nebo škrtání. V tiskopise vyznačí typ změny hráčské příslušnosti. Hráč vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše a uvede datum podpisu. Žádá-li o hostování, uvede  termín ukončení hostování. Termín musí být uveden vždy a doba nesmí být kratší 6 měsíců. 

2. Vyplněný tiskopis včetně všech náležitostí (viz čl. 3.3, 12.1) zašle hráč doporučeně poštou nebo osobně doručí MÚ STK.

3. K vyplněnému tiskopisu „Ohlášení“ přiloží hráč následující doklady:

doklad o zaplacení poplatku za podání žádosti o přestup, hostování či hostování do vyšší soutěže (viz FŘ SNH),

aktuální fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm,

hráč mladší 18 let souhlasné stanovisko rodiče nebo zákonného zástupce (možno i na tiskopise „Ohlášení“),

potvrzení obecního úřadu o místě pobytu (hráče mladšího 18 let) nebo potvrzení školy nebo učiliště z místa, kde se nachází nový oddíl, že hráč je jejich žákem (viz. čl. 8/2.a)

podací lístek o zaslání stejnopisu přestupního lístku mateřskému oddílu, pokud již není vyjádření mateřského oddílu na tiskopise zaslaném MÚ STK,

registrační průkaz nebo doklad o zaplacení poplatku za vystavení duplikátu v případě ztráty nebo zničení registračního průkazu,

v případě souhlasu mateřského oddílu s přestupem za odstupné potvrzení mateřského oddílu o přijetí odstupného, nebo potvrzení o poukázání odstupného mateřskému oddílu novým oddílem (výpis z účtu, poštovní složenka, pokladní doklad, doklad o převzetí).

4. Poplatek za podání žádosti o přestup, hostování či hostování do vyšší soutěže řeší FŘ SNH.

V případě ohlášení opakovaného přestupu se poplatek nehradí. 

5. Hráč nebo nový oddíl požádá mateřský oddíl, aby se vyjádřil k jeho žádosti o přestup, hostování či hostování do vyšší soutěže buď přímo na tiskopise „Ohlášení“ nebo jinou písemnou formou a vydal hráči registrační průkaz. Oddíl je povinen žádosti hráče nebo nového oddílu vyhovět nejdéle do 15 dnů. Pokud oddíl nesplní předepsanou lhůtu, žadatel toto uvede na tiskopise „Ohlášení“. 

Ma teřský oddíl je povinen se k přestupu, hostování či hostování do vyšší soutěže vyjádřit jednou z následujících forem:

 • s přestupem souhlasíme
 • s přestupem nesouhlasíme
 • s přestupem souhlasíme za odstupné
 • s hostování na dobu od .... do .... souhlasíme
 • s hostováním nesouhlasíme
 • s hostováním do .......(název vyšší soutěže) na dobu od ....do ..... souhlasíme
 • s hostováním do vyšší soutěže nesouhlasíme

 

6. Vyjadřuje-li se mateřský oddíl k přestupu dodatečně (tj. ne na tiskopise „Ohlášení“) a jeho vyjádření je „s přestupem souhlasíme za odstupné“, je povinen doložit podacím lístkem zaslání svého vyjádření hráči i novému oddílu. 

 

7. Čekací doba v národní házené je 6 měsíců. Začíná dnem zamítnutí podané žádosti o přestup MÚ STK. Čekací doba může být předčasně ukončena schválením přestupu po obdržení písemné dohody obou oddílů kdykoliv v této době. Čekací doba končí, jestliže hráč v čekací době žádá o přestup, hostování či hostování do vyšší soutěže do jiného oddílu, než pro který mu byla čekací doba udělena. Během čekací doby může hráč dále startovat za mateřský oddíl ve všech utkáních. 

 

8. Trvá-li hráč na uskutečnění přestupu po čekací době, je povinen o opakovaný přestup požádat na tiskopise „Ohlášení“. Za opakovanou žádost se uznává žádost podaná do 15 dnů po uplynutí čekací doby; končí-li čekací doba v období od 1. 5. do 14. 7., uznává se za opakovanou žádost jen žádost podaná do 31. 7. daného roku. 

 

Článek 4 

MÚ STK žádost o přestup neprojedná:

 • byla-li podána mimo stanovené období
 • byla-li podána z jiného než mateřského oddílu
 • nebyla-li podána na předepsaném tiskopise, resp. předepsanou formou
 • nemá-li některou ze stanovených náležitostí (čl. 3.1, 3.3,12.1)
 • je-li hráč v karenční době po prvotní registraci nebo po předchozím přestupu
 • nemá-li hráč ukončené hostování či hostování do vyšší soutěže

 

Článek 5 

1. MÚ STK žádost o přestup schválí:

souhlasí-li mateřský oddíl a jsou-li splněny všechny náležitosti (čl. 3.1, 3.3,12.1),

přes nesouhlas mateřského oddílu, jde-li o opakovaný přestup do téhož oddílu po uplynutí čekací doby (čl. 3.7).

2. Opakované přestupy bez souhlasu mateřského oddílu budou povoleny po předložení dokladu o poukázání odstupného dle čl. 11.2).

 

Článek 6 

MÚ STK žádost o přestup zamítne:

nesouhlasí-li s přestupem mateřský oddíl [nejedná-li se o opakovaný přestup – čl. 5.1.b)]. 

jestliže hráč v karenční době podal žádost o přestup do jiného oddílu.

 

Článek 7 

MÚ STK žádost o hostování či hostování do vyšší soutěže neprojedná:

byla-li podána mimo stanovené období,

byla-li podána z jiného než mateřského oddílu,

nebyla-li podána na předepsaném tiskopise, resp. předepsanou formou,

nemá-li některou ze stanovených náležitostí (čl. 3.1, 3.3,12.1),

nemá-li hráč ukončené hostování či hostování do vyšší soutěže.

 

Článek 8 

1. MÚ STK žádost o hostování, či o hostování do vyšší soutěže schválí, souhlasí-li mateřský oddíl, a jsou-li splněny všechny náležitosti (čl. 3.1, 3.3 a 12.1). 

2. MÚ STK žádost o hostování přes nesouhlas mateřského oddílu schválí:

jde-li o hráče žákovské či dorostenecké kategorie, který změnil místo pobytu,

jde-li o hráče, jehož mateřský oddíl nemá v současné době žádné družstvo v dlouhodobých soutěžích, za které by mohl startovat,

podle čl. 3.3 d).

 

Článek 9 

1. MÚ STK žádost o hostování zamítne, nesouhlasí-li s hostováním mateřský oddíl a hráč nesplňuje podmínky čl. 8.2. 

2. MÚ STK žádost o hostování do vyšší soutěže zamítne, nesouhlasí-li s hostováním do vyšší soutěže mateřský oddíl.

 

Článek 10 

1. MÚ STK rozhodne o žádosti o přestup, hostování či hostování do vyšší soutěže do 15 dnů po obdržení stanoviska mateřského oddílu, nejdéle však do 30 dnů po jejím doručení. 

2.  Rozhodnutí MÚ STK se písemně oznamuje všem zúčastněným stranám. 

3. Neprojedná-li MÚ STK žádost o přestup, hostování či hostování do vyšší soutěže, sdělí toto všem zúčastněným stranám a hráči zašle zpět žádost včetně všech náležitostí s výjimkou poplatku.

 

Článek 11 

1.  Za přestup nebo hostování uhradí nový oddíl mateřskému oddílu výchovné (odstupné) dle vzájemné dohody. 

2. V případě opakovaného přestupu, pokud se oddíly nedohodnou jinak, uhradí nový oddíl mateřskému oddílu za přestup hráče výchovné (odstupné) dle čl. 11.3 a 11.4.

3. Základní odstupné:

 • 10 000 Kč při přestupu mezi oddíly hrajícími v době ohlášení přestupu v příslušné kategorii I. ligu
 • 7 500 Kč při přestupu mezi oddíly hrajícími v době ohlášení přestupu v příslušné kategorii I. ligu a II. ligu
 • 5 000 Kč při přestupu mezi oddíly hrajícími v době ohlášení přestupu v příslušné kategorii I. ligu a oblastní přebor nebo nižší soutěž
 • 5 000 Kč při přestupu mezi oddíly hrajícími v době ohlášení přestupu v příslušné kategorii II. ligu
 • 3 000 Kč při přestupu mezi oddíly hrajícími v době ohlášení přestupu v příslušné kategorii II. ligu a oblastní přebor nebo nižší soutěž
 • 2 000 Kč při přestupu mezi oddíly hrajícími v době ohlášení přestupu v příslušné kategorii oblastní přebor nebo nižší soutěž
 • 1 500 Kč při přestupu hráče dorosteneckých kategorií
 • 1 000 Kč při přestupu hráče žákovských kategorií registrovaného v době přestupu déle než 2 roky
 •  500 Kč při přestupu hráče žákovských kategorií registrovaného v době přestupu méně než 2 roky.

 

4. Bonusové odstupné:

a) 1 000 Kč za každý rok registrace hráče bez ohledu na kategorii a stupeň soutěží (max. však 15 000 Kč) a 500,- Kč za každý rok registrace v kategorii mládeže bez ohledu na věkovou kategorii,

b) pro určení délky registrace je rozhodující datum prvotní registrace v SNH,

c) do délky registrace za účelem výpočtu výchovného (odstupného) se nezapočítává doba   od jejího zrušení.

 

Článek 12 

1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování či hostování do vyšší soutěže činí mateřský a nový oddíl, musí obsahovat podpisy dvou funkcionářů, přičemž kromě podpisů musí být strojem nebo hůlkovým písmem uvedena jména podpisujících se funkcionářů, jejich funkce a razítko oddílu. Jinak jsou neplatná a MÚ STK k nim nepřihlíží. 

2. Oddíly musí zaslat MÚ STK jména a podpisy funkcionářů oddílu, kteří jsou oprávněni podepisovat za oddíl doklady v přestupním řízení (tzv. Dotazník – aktualizace), jinak budou považovány všechny podpisy na dokladech za neprávoplatné. Předložený seznam odpovědných funkcionářů musí být potvrzen razítkem oddílu a současně razítkem právního subjektu, v kterém je oddíl sdružen. Je-li oddíl právním subjektem, postačí oddílové razítko s dokladem potvrzujícím právní subjektivitu oddílu. 

3. Lhůty uvedené v tomto přestupním řádu jsou splněné, byla-li písemnost prokazatelně (podací lístek pošty) podána nejpozději v poslední den lhůty, a je-li tímto dnem sobota, neděle nebo státem uznaný svátek v nejbližší následující pracovní den. 

4. V přestupním řízení se neprojednávají závazky ze smluv o přestupech a hostováních mezi oddíly, ani spory o oprávněnosti podpisů při splnění povinnosti dle čl. 12, bod 2., tyto nemohou být předmětem odvolání proti rozhodnutí.

5. Porušení ustanovení tohoto přestupního řádu je disciplinárním proviněním. 

6. Registrační průkaz, na kterém je vyznačeno hostování či hostování do vyšší soutěže do určitého termínu, pozbývá po uplynutí tohoto termínu platnost [viz čl. 8 1 d) RŘ]. Hráč je povinen po skončení platnosti zaslat tento registrační průkaz zpět MÚ STK a popř. požádat o jeho výměnu. 

 

Článek 13 

1. Výklad tohoto přestupního řádu přísluší pouze VV SNH.

2. Dnem 14. 7. 2014 se zrušuje Přestupní řád národní házené ze dne 15. 7. 2010 včetně všech dodatků.

3. Tento Přestupní řád národní házené byl schválen VV SNH dne 29. 5. 2014 a nabývá platnosti dnem 15. 7. 2014.

 

 

 

 

© 2018 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode